เหตุการณ์สำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๕ มีนาคม ๒๕๓๙

รัฐบาลในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ และได้มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป


๒๗ เมษายน ๒๕๓๙

ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีสาระสำคัญคือการยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี


๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

คณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้เดิม (เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙) และมีมติใหม่ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย และเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ กับได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นเป็นประธานเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้พบกับราษฎรจังหวัดเชียงราย เพื่อยืนยันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และได้มีการลงนามในสัญญาประชาคมว่าจะให้มีการดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จและรับนักศึกษาได้ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และในวันเดียวกันก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่เพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ แห่ง คือ ดอยแง่ม ดอยโตน และจอมหมอกแก้ว ตามที่จังหวัดเชียงรายเสนอ


๗ มีนาคม ๒๕๔๐

ทบวงมหาวิทยาลัย โดยนายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๙๖/๒๕๔๐ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานโครงการ โดยมีที่ตั้งระยะแรกอยู่ที่อาคารทบวงมหาวิทยาลัย

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐

คณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณดอยแง่ม จำนวน ๔,๙๙๗ ไร่ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐

ทบวงมหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างบริษัทสถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด และคณะออกแบบผังแม่บท อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๗๕๔,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้ตรวจรับงานในวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑


๒๖ มีนาคม ๒๕๔๑

ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันบุกเบิกทางเข้ามหาวิทยาลัยบริเวณดอยแง่มเป็นปฐมฤกษ์


๕ มิถุนายน ๒๕๔๑

รณรงค์ให้มีการปลูกป่าครั้งแรกบริเวณดอยแง่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕,๐๐๐ คน ใช้กล้าไม้จำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ต้น ปลูกในพื้นที่ ๗๐๐ไร่ เชิงดอยแง่ม เป็นการรวมพลังประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑

คณะรัฐมนตรีสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ เป็นเงิน ๓,๒๒๙,๓๙๕,๐๐๐ บาท แต่หลังจากการประกวดราคาแล้วเหลือวงเงินการก่อสร้างเพียง ๒,๓๒๕ ล้านบาท


๑๒-๑๘ กันยายน ๒๕๔๑

การสัมมนาเรื่อง "แนวทางการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๒๒๐ คน เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนจังหวัด นับเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก


๑๙ กันยายน ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พุทธศักราช ๒๕๔๑


 

๒๕ กันยายน ๒๕๔๑

ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พุทธศักราช ๒๕๔๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑-๒๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย