ดอยแง่มเมื่อแรกพบ

“ดอยแง่มเมื่อแรกพบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นป่าสงวน ป่าเสื่อมสภาพ บริเวณที่ดิน สปก. ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ซึ่งราษฎรมีเอกสารสิทธิ์อยู่บ้างเล็กน้อย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกบุกรุกเพื่อทำไร่ข้าวโพดและไร่มันสำปะหลัง รวมทั้งมีผู้เข้าครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีต้นไม้ยืนต้นเหลืออยู่น้อยมาก บนดอยแง่มเป็นป่าไผ่เป็นส่วนใหญ่ ภูมิประเทศเชิงดอยโดยรอบมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ โดยมีตัวดอยแง่มอยู่ตรงกลาง มีผู้บุกรุกเข้าทำประโยชน์ทั้งชาวบ้านและนายทุนเกือบทั้งหมด


ดอยแง่มเมื่อแรกพบในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

“มีการเจรจากับผู้ครอบครองที่ดินในขณะนั้นเพื่อให้ได้พื้นที่ด้านหน้าดอยแง่มมากที่สุด แต่มีการต่อรองจะให้ไปใช้ด้านหลังดอยแง่มแทน ซึ่งทางคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเห็นว่าควรใช้ด้านหน้าเพื่อความสะดวกและความสง่างามของมหาวิทยาลัยมากกว่า ในที่สุดจึงได้พื้นที่ทางด้านหน้าห่างจากเชิงดอยประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรเพิ่มขึ้น และจัดซื้อที่ดินทางเข้าจากถนนพหลโยธิน ความกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๒๐๐เมตร เป็นพื้นที่โดยรวมประมาณ ๔,๙๙๗ ไร่”

ดอยแง่มในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖