อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Printing Technology Rochester Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน
อธิการบดีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562
ประธานคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2552
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2543