วีดิทัศน์

MFU 25 Magic Numbers :
วีดิทัศน์รวบรวม 25 เรื่องราวพิเศษ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25 กันยายน 2566

[EP.25] 25 กันยายน วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2541 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในจังหวัดเชียงราย โดยได้อัญเชิญพระราชสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แห่งนี้ เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่า..สร้างคน ของพระองค์สืบไป

[EP.24] 24 เมษายน 2546 พระราชทานนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ขอพระราชทานนามแก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัย ต่อมา ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2546 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

[EP.23] 2023 THE World University Rankings

ในปี 2023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) World University Rankings จัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของไทย โดยมีอันดับคะแนนอยู่ในช่วง 801-1000 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นช่วงคะแนนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นับเป็นการติดอันดับที่ 1 ต่อเนื่องกันถึง 4 ปีซ้อน โดยมีคะแนนสูงที่สุดของไทยในด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ

[EP.22] Buddhist Art MFU Exhibition 2022 นิทรรศการพุทธศิลปกรรม

“The 1st Buddhist Art MFU Exhibition 2022” นิทรรศการพุทธศิลปกรรม นับเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ อันเป็นผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 ด้วยความมุ่งหวังในการอนุรักษ์และสืบสานงานพุทธศิลป์ของไทย ของผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 3 ท่านคือ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ, พระเมธีวชิโรดม (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งกลุ่มศิลปินเชียงราย ที่เป็นคณาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร โดยนิทรรศการพุทธศิลปกรรมครั้งนี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ณ ไอค่อนสยาม กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งยังได้รับความเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวสัมโมทนียกถา

[EP.21] 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยังกำหนดให้เป็นวันสำคัญของไทย คือ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณีกิจในด้านทันตกรรม สาธารณสุข และการพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

[EP.20] รายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล.

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ” อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้กล่าวในกิจกรรมรายงานประชาชน ประจำปี 2561 ความตอนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา ได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และมุ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทำได้ครบถ้วนในความหมายของการทำคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดีขึ้น อีกทั้งได้ยึดหลักการ New Different Better ที่สร้างให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เติบโตตามแบบฉบับของตนเอง และเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจวบจนถึงปัจจุบัน”

[EP.19] 19 มกราคม 2565 พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้สร้างคุณูปการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการจารึกชื่อไว้ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏสืบไป อาคารวันชัย ศิริชนะ เป็นที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร และที่ทำการของหลายหน่วยงาน มีห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งห้องรับรองเพื่อต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัย

[EP.18] วันทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานัปการตลอดพระชนม์ชีพ โดยกำหนดจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม

[EP.17] พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พิธียกช่อฟ้าวิหารฯ และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้ใกล้กับวิหาร พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้มีการจัดสร้างวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่สูงสุดของพื้นที่มหาวิทยาลัย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ

[EP.16] ครบรอบ 16 ปี สวนพฤกษศาสตร์ มฟล.

“สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ บริเวณโดยรอบดอยแง่ม ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา รวมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมุ่งหมายให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ในรูปแบบที่ผสมกลมกลืนกับภูมิประเทศเดิมของมหาวิทยาลัย สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ครบรอบ 16 ปีแห่งการจัดตั้ง ในเดือนธันวาคม ปี 2566

1 2 3