นิทรรศการ 25 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ

“นิทรรศการ 25 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”
และงาน MFU Innovation Day 2023
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park
กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยพบกับนิทรรศการจากสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในธีม The Future of Nursing: A Holistic Approach to Sustainability เน้นผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาและบริการของสำนักวิชา 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานการบริการสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่ห่างไกล และศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในธีม The Bright Future of Digital Dentistry แสดงจุดเด่นของหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ในธีม Integrative Medicine for Health and Well-being แสดงจุดเด่นของหลักสูตร พร้อมผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในธีม Future Well-being  and  Health Sustainability แสดงจุดเด่นของหลักสูตรปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในธีม Science for Sustainable Future นำเสนอผลงานของหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย  ศูนย์วิจัย ของสำนักวิชา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในธีม AI for sustainability and Well-being แสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของ 4 กลุ่ม-หน่วยวิจัยของสำนักวิชา พร้อมจุดชม/ชิมผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในธีม Cosmetic Science for Beauty and Well-Being แสดงจุดเด่นของหลักสูตร สาธิตการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผม และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ IT Open House (ณ อาคาร E4)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในธีม Diversity and Creativity นำเสนอหลักสูตร  ผลงานอาจารย์และนักศึกษา และศิษย์เก่าของสำนักวิชา

สำนักวิชาการจัดการ ในธีม Leading International Business School for Society นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของสำนักวิชา

สำนักวิชานิติศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและศูนย์วิจัยของสำนักวิชา

สำนักวิชาจีนวิทยา นำเสนอผลงานอาจารย์ นักศึกษา ด้านหลักสูตรและการบริการของสำนักวิชา พร้อมทั้งจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

ศูนย์บริการวิชาการ ในธีม "พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืน” พร้อมกับนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในธีม "Research Facilities & Management Systems for Sustainability and Well-being" พบกับ เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และระบบ SIRS การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน ผ่าน STIC Dashboard Power Bi  และ Waste Management system

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในธีม Life Long Learning for Sustainable Future แสดงผลงานเทคโนโลยี VR, Smart Learning, MFU Academy พร้อมทั้งระบบ LMS, DPD, LI และ Virtual Classroom