Landing Page

สมเด็จย่าของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด้วยความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงเปลี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เหตุการณ์สำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5 มีนาคม 2539 รัฐบาลในสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย โดยอาจยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ และได้มอบหมายให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป, 27 เมษายน 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีสาระสำคัญคือการยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี ...

ปฐมบทการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ ประชาชนชาวเชียงรายร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดเชียงรายเห็นพ้องต้องกันว่า โดยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเชียงรายที่ได้ทรงเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่สร้างพระตำหนัก หรือบ้านหลังแรกของพระองค์ และทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งได้นำความเจริญรุ่งเรือง มายังจังหวัดและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ...

ดอยแง่มเมื่อแรกพบ

ดอยแง่มเมื่อแรกพบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นป่าสงวน ป่าเสื่อมสภาพ บริเวณที่ดิน สปก. ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ซึ่งราษฎรมีเอกสารสิทธิ์อยู่บ้างเล็กน้อย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ถูกบุกรุกเพื่อทำไร่ข้าวโพดและไร่มันสำปะหลัง รวมทั้งมีผู้เข้าครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีต้นไม้ยืนต้นเหลืออยู่น้อยมาก บนดอยแง่มเป็นป่าไผ่เป็นส่วนใหญ่ ภูมิประเทศเชิงดอยโดยรอบมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ โดยมีตัวดอยแง่มอยู่ตรงกลาง มีผู้บุกรุกเข้าทำประโยชน์ทั้งชาวบ้านและนายทุนเกือบทั้งหมด ...