[EP.19] 19 มกราคม 2565 พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้สร้างคุณูปการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการจารึกชื่อไว้ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏสืบไป

อาคารวันชัย ศิริชนะ เป็นที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร และที่ทำการของหลายหน่วยงาน

มีห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งห้องรับรองเพื่อต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัย