[EP.20] รายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มฟล.

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ” อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้กล่าวในกิจกรรมรายงานประชาชน ประจำปี 2561 ความตอนหนึ่งว่า
“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา ได้ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และมุ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด

ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทำได้ครบถ้วนในความหมายของการทำคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดีขึ้น
อีกทั้งได้ยึดหลักการ New Different Better ที่สร้างให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เติบโตตามแบบฉบับของตนเอง และเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจวบจนถึงปัจจุบัน”