[EP.21] 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และยังกำหนดให้เป็นวันสำคัญของไทย คือ วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณีกิจในด้านทันตกรรม สาธารณสุข และการพยาบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี