[EP.23] 2023 THE World University Rankings

ในปี 2023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) World University Rankings จัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดของไทย
โดยมีอันดับคะแนนอยู่ในช่วง 801-1000 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นช่วงคะแนนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นับเป็นการติดอันดับที่ 1 ต่อเนื่องกันถึง 4 ปีซ้อน โดยมีคะแนนสูงที่สุดของไทยในด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ