[EP.25] 25 กันยายน วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2541 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในจังหวัดเชียงราย
โดยได้อัญเชิญพระราชสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แห่งนี้ เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่า..สร้างคน ของพระองค์สืบไป