บุคคลสำคัญ

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายประจวบ ไชยสาส์น

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2541 - 21 มิถุนายน 2543

พลตำรวจเอก เภา สารสิน

ดำรงตำแหน่ง :
22 มิถุนายน 2543 - 21 มิถุนายน 2545
22 มิถุนายน 2545 - 21 มิถุนายน 2547
22 มิถุนายน 2547 - 21 มิถุนายน 2549
22 มิถุนายน 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553
28 พฤศจิกายน 2553 - 6 มีนาคม 2556

พลเอกสำเภา ชูศรี

ดำรงตำแหน่ง:
26 มิถุนายน 2556 - 7 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 มิถุนายน 2563

ศ.(พิเศษ) ดร.วันชัย ศิริชนะ

ดำรงตำแหน่ง :
15 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศ.(พิเศษ) ดร.วันชัย ศิริชนะ

ดำรงตำแหน่ง:
2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548
2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม 2552
29 เมษายน 2554 – 28 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558 – 28 เมษายน 2562

รศ. น.สพ.ดร. เทอด
เทศประทีป

ดำรงตำแหน่ง:
2 ตุลาคม 2552 - 28 เมษายน 2554

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

ดำรงตำแหน่ง:
29 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2566

ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ดำรงตำแหน่ง:
1 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน