กำหนดการพิธีเฉลิมฉลองฯ

กำหนดการ
พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา ๐๘.๐๐ น.
พิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • เตรียมขบวนแห่ ขบวนธงนานาชาติ ตุงพระราชทาน และองค์ประกอบของขบวนบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิชา ๑

เวลา ๐๘.๑๕ น.
 • ฟ้อนหอมนวลคำ (ตีกังสดาล ตีกลองหลวง และตีกลองสะบัดชัย)
 • ขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนจากจุดเริ่มขบวน ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
 • ถวายความเคารพ
 • เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นายกสภามหาวิทยาลัย คณะทูตานุทูต กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา พร้อม ณ หอประชุมสมเด็จย่า
 • การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ชุด ๒๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ขบวนเชิญธงนานาชาติ ธงมหาวิทยาลัย และธงสำนักวิชา เข้าสู่หอประชุม (เปิดเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
 • พิธีเชิญตุงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ เข้าสู่หอประชุม
 • พิธีกรเชิญผู้บริหาร คณะทูตานุทูต และผู้มีเกียรติ ขึ้นบนเวที
 • นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวความเป็นมา
 • คณะทูตานุทูต ผู้มีเกียรติ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดี
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวขอบคุณ/เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย /เสร็จพิธี

การแต่งกาย

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย :  สูทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยชุดครุย
 • ผู้บริหาร คณาจารย์  :  สูทมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยชุดครุย
 • ประชาชนทั่วไป :  ชุดสากล หรือชุดสุภาพ
 • พนักงาน  :  สูทมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษา  :  ชุดนักศึกษาพิธีการ